•  02122264144
  •  info[@]payvandlab.com
  • تهران - خيابان شريعتی – خيابان وحيد دستگردی (ظفر)- نرسيده به خيابان دکتر مصدق (نفت سابق) پلاك 174

معرفی بخش

 

بیوشیمی بالینی با مطالعه شیمیایی و بیوشیمیایی پروسه های بدن، از راه آنالیز خون، ادرار و سایر مایعات بدن توسط افراد متخصص به تشخیص و مدیریت بیماری ها کمک می کند. این تست ها بر روی تمام مایعات بدن قابل انجام می باشند، اما اغلب برروی سرم و پلاسما انجام می گیرند. نوع آزمایش درخواست شده تعیین کننده نوع نمونه ی استفاده شده می باشد. در بخش بیوشیمی آزمایشگاه پیوند سرم، پلاسما، ادرار، مایع مغزی نخاعی و ... از نظر بیوشیمی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در اسرع وقت اعلام می گردد.

 به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند DNA و پروتئین ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آن ها در یک میدان الکتریکی، آن ها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسید های نوکلئیک یا پروتئین ها ابداع شده است.

در بخش الکتروفورز آزمایشگاه پیوند با استفاده از روش Capillary تست های الکتروفورز برای  protein, hemoglobin و urine  انجام می شود. همچنین در این بخش تست (Immunofixation (I.M برای سرم و ادرار به روش اتوماتیک انجام می شود و نظرات و تشخیص نهایی برای بیماران توسط مسوول فنی آزمایشگاه شخصا بررسی می گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

از شاخصه های مهم بخش بیوشیمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (10002 +ISO 9001)
  • مجهز بودن به تکنولوژی روز دنیا به طوری که تمام آزمایش ها با روش های کاملا اتوماتیک و دستگاه های پیشرفته انجام می پذیرد.
  • کنترل کیفی داخلی روزانه توسط بخش به منظور تضمین دقت و صحت نتایج برنامه،وهمچنین شرکت در سه برنامه کنترل کیفی داخلی وخارجیEQAS &EQAPو PREVECAL برای اکثر آزمایش های بیوشیمیایی و کسب نتایج مطلوب در آن ها.
  • ارائه نتایج اکثر آزمایش ها به بیمار در همان روز نمونه برداری.
  • ارائه نتایج تست های اورژانس در عرض 2 الی 3 ساعت و گزارش آن به بیمار و پزشک معالج به صورت مکتوب و اینترنتی (online).
  • برخورداری از پرسنل با دانش تئوری و عملی و تجربه کافی در رشته های مربوط

 

فهرست آزمایش ها بخش

 

Biochemistry & Electrophoresis

                                                                                                                                         

Test Name Assay Method Sample Type Preparation before Specimen  Collection Sample Volume Storage Transport Testing Time Reporting Time Rejection
ACE Enzymatic Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Wednesday Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Adenosine Deaminase (ADA) Enzymatic Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml  One Month at -20 °c Frozen at -20  °c Wednesday Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Alanine Aminotransferase (ALT) Photometric Serum/Plasma Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Albumin (Alb) Photometric Serum/Plasma/Urine Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Aldolase Enzymatic Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Wednesday Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Alkaline Phosphatase  (ALP) Photometric Serum Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Ammonia(NH3) Enzymatic Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Amylase Photometric Serum/Plasma Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Aspartate Aminotransferase (AST) Photometric Serum/Plasma Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Bilirubin - Direct (Conjugated) & Bilirubin Total Photometric Serum/Plasma Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
C1 Inhibitor Immunoturbidometry Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
C3 Immunoturbidometry Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
C4 Immunoturbidometry Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Calcium Photometric Serum/Urine Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Carbamazepine HPLC &Fluorescence Serum/Plasma Not Recommended 1 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Ceruloplasmin Immunoturbidometry Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
CH50 Immunoturbidometry Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Chloride ISE Serum Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Cholesterol (Total) Photometric Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Citrate Enzymatic Urine Not Recommended 5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Monday Same day Low volume
Copper (Cu) Photometric Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
CPK Photometric Serum/Plasma Avoid heavy physical activity prior test 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
CPK.MB Photometric Serum/Plasma Avoid heavy physical activity prior test 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Creatinine Photometric Serum/Plasma/Urine Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
CRP Immunoturbidometry Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
CSF Glucose Photometric  CSF Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume
CSF Lactate Enzymatic  CSF Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume
CSF Protein Photometric CSF Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume
Free Kappa  Immunoturbidometry Serum/Plasma/Urine Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Free Lambda  Immunoturbidometry Serum/Plasma/Urine Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Gamma Glutamyl Transferase Photometric Serum/Plasma Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Glucose Photometric Serum/Plasma Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G-6PD) (Quant) Enzymatic Whole Blood Not Recommended 1 ml Three days at 2-8 °c Room temperature
18-25 ° C
Daily Same day Low volume, Hemolyzed
Haptoglobins Immunoturbidometry Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
HDL Photometric Serum/Plasma Fasting for 10-12 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Hemoglobin A1C Capillary elect. Whole Blood Not Recommended 3 ml Five days at 2-8 °c Room temperature
18-25 ° C
Daily Same day Low volume, Hemolyzed
Hemoglobin. Elect Capillary elect. Whole Blood Not Recommended 3 ml Six days at 2-8 °c Room temperature
18-25 ° C
Mon/Tue Next day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Homocysteine Immunoturbidometry Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
IgA Immunoturbidometry Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
IgG Immunoturbidometry Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
IgG4 Immunoturbidometry Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
IgM Immunoturbidometry Serum/Plasma Fasting is recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Immunofixtion Capillary elect. Serum/Plasma/Urine Not Recommended 2 ml  One Month at -20 °c Room temperature
18-25 ° C
Mon/Tue Next day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Iron Photometric Serum Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Lactate Enzymatic Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
Frozen at -20  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Lactate Dehydrogenase (LDH) Photometric Serum/Plasma Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
LDL Photometric Serum/Plasma Fasting for 10-12 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Lipase Photometric Serum/Plasma Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Lithium ISE Serum/Urine Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Magnesium (Mg) Photometric Serum/Plasma/Urine Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Oligoclonal Band (OCB) Hydrasys.elec Serum & CSF Not Recommended 1 ml  One Month at -20 °c Frozen at -20  °c Tuesday Same day Low volume, Hemolyzed
Oxalate Enzymatic Urine Not Recommended 5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Monday Same day Low volume
Phenobarbital HPLC &Fluorescence Serum/Plasma Not Recommended 1 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Phenytoin HPLC &Fluorescence Serum/Plasma Not Recommended 1 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Phosphorus Photometric Serum/Plasma/Urine Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Potassium (K) ISE Serum/Urine Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Protein (Total) Photometric Serum/Plasma/Urine Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Protein. Elect Capillary elect. Serum/Plasma Not Recommended 2 ml  One Month at -20 °c Room temperature
18-25 ° C
Mon/Tue Next day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Pyruvate Kinase Enzymatic Whole Blood Not Recommended 5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
RF Immunoturbidometry Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Sodium (Na) ISE Serum/Urine Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Next day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Transferrin Photometric Serum Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Triglycerides Photometric Serum/Plasma Fasting for 10-12 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
UIBC Photometric Serum Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Urea Photometric Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Uric Acid Photometric Serum/Plasma Fasting for 8-10 Hours 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Urine. Elect Capillary elect. urine Not Recommended 5 ml  One Month at -20 °c Room temperature
18-25 ° C
Mon/Tue Next day Low volume
Valporic Acid Fluorescence Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
Vancomaycine Fluorescence Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric
VMA Photometric urine Not Recommended 5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Wednesday Same day Low volume
Zinc Photometric Serum/Plasma Not Recommended 0.5 ml Three days at 2-8 °c
One Month at -20 °c
at 2-8  °c Daily Same day Low volume, Hemolyzed
lipemic,Icteric

فهرست آزمایش ها بخش HPLC

Test Name Assay Method Sample Type Preparation before Specimen Collection Sample Volume Storage Transport Testing Time Reporting Time Rejection Others
Blood Amino acids HPLC Serum or Plasma Non-use of amino acid supplements 3 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
at 2-8°c weekly in 8 working days Hemolyzed sample  
Blood sugar HPLC HPLC Serum Not recommended 0.5 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
at 2-8°c weekly in 8 working days Undesirable sample transfer (without applying the cold chain, contamination with blood)  
Carbamazepine HPLC Serum  Not recommended 2 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
less than 25°c weekly in 8 working days Old sample Fresh serum with normal protein content is required for optimal analysis.
Serum with protein denaturation cause false increase on Carbamazepine level.
10-OH-Carbamazepine HPLC Serum  Not recommended 2 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
less than 25°c weekly in 8 working days Old sample Fresh serum with normal protein content is required for optimal analysis.
 Serum with protein denaturation cause false increase on Carbamazepine level.
CSF AA chromatography HPLC CSF Not recommended 0.5 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
at 2-8°c weekly in 8 working days Hemolyzed sample  
Lamotrigine HPLC Serum  Not recommended 2 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
less than 25°c weekly in 8 working days Old sample Serum separator tube acceptable but serum should be removed from gel within 24 hours
Levetiracetam HPLC Serum Not recommended 0.5 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
less than 25°c weekly in 8 working days Old sample This test cannot be performed on whole blood
Phenobarbital HPLC Serum  Not recommended 2 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
less than 25°c weekly in 8 working days Old sample  
Phenyl alanine HPLC Plasma EDTA Not recommended 5 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
at 2-8°c weekly in 8 working days Hemolyzed sample  
Phenytoin HPLC Serum  Not recommended 2 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
less than 25°c weekly in 8 working days Old sample  
Primidone HPLC Serum  Not recommended 2 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
less than 25°c weekly in 8 working days Gross Hemolyzed or Old serum  
Topiromate HPLC Serum Not recommended 0.5 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
less than 25°c weekly in 8 working days Gross Hemolyzed, lipemic or Icteric sample  
Tyrosine  HPLC Plasma  Not recommended 0.5 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
at 2-8°c weekly in 8 working days Hemolyzed sample  
Urine Amino Acids HPLC Random Urine Non-use of amino acid supplements 3 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
at 2-8°c weekly in 8 working days Hemolyzed sample  
Urine sugar HPLC HPLC Urine Not recommended 0.5 mL  One week at 2-8 °c
One month at -20 °c
at 2-8°c weekly in 8 working days Undesirable sample transfer (without applying the cold chain, contamination with blood)  

                                                                                                                                                   

گالری تصاویر

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.